چطور صورت حساب خود را مشاهده کنم؟

برای مشاهده ی صورت حساب خود، وارد داشبورد شوید سپس گزینه ی مالی را انتخاب و از لیست آن گردش جساب را انتخاب می کنید، در این صفحه می توانید تمامی گردش حساب خود را مشاهده کنید و فعالیت کنید.