چرا امکان ارسال پیام وجود ندارد؟

سیستم چت های‌ورک محدود به کارفرما و فریلنسر می شود، فقط زمانی فریلنسر میتواند به کارفرما یا بالعکس پیام دهند که فریلنسر پیشنهاد خود را روی پروژه کارفرما ارسال کرده باشد.