کارفرما

هزینه خدمات برای کارفرمایان 5% مبلغ پروژه می باشد، هر زمان که کارفرما پرداخت امن ایجاد می کند، هزینه خدمات آن پرداخت امن محاسبه شده و از حساب وی کسر می شود. درصورتی که پرداخت امن به حساب کارفرما بازگردانده شود هزینه خدمات نیز به حساب وی بازگردانده خواهد شد.


فریلنسر

هزینه خدمات برای فریلنسر 5% مبلغ پروژه است و زمانی از حساب فریلنسر کسر می شود که پرداخت امن برای وی آزاد می شود.

ایجاد پروژه

(هزینه : 5,000 تومان)

اختیاری

فوری

(هزینه : 10,000 تومان)

اختیاری

محرمانه

(هزینه : 10,000 تومان)

اختیاری

برجسته

(هزینه : 10,000 تومان)

اکانت معمولی

معمولی (رایگان)

رایگان

برای همه

اعضای این سطح از نشان این سطح استفاده میکنند و میتوانند ۵ پیشنهاد در ماه ارسال کنند


اکانت برنزی

برنزی

ماهیانه ۱۰,۰۰۰ تومان

۱۰ درصد تخفیف دانشجویان

اعضای سطح برنزی نشان این سطح را دریافت کنند و ۴۰ پیشنهاد در ماه ارسال کنند


اکانت نقره ای

نقره ای

ماهیانه ۲۰,۰۰۰ تومان

۱۰ درصد تخفیف دانشجویان

اعضای سطح نقره ای میتوانند نشان این سطح را دریافت کنند و ۱۰۰ پیشنهاد در ماه ارسال کنند


اکانت طلایی

طلایی

ماهیانه ۳۰,۰۰۰ تومان

۱۰ درصد تخفیف دانشجویان

اعضای سطح طلایی میتوانند نشان این سطح را دریافت کنند و ۴۰۰ پیشنهاد در ماه ارسال کنند